گروه طراحی و معماری سایبون

راه های ارتباطی با ما

معمار:
کیانا طالبی شبنم سلیم زاده زهرا جهانی
نوع پروژه:
طراحی داخلی
مشتری:
خوشفکر
استراتژی:
مدرن
مقررات:
12 روز
تاریخ:
1402/02/05
architect:
David Oswald
project type:
Interior Design
Terms:
6 month
client:
OceanThemes
Strategy:
Minimalistic
date:
November 22, 2020